Voorwaarden bij inschrijving woonruimte:

Voorwaarden bij inschrijving woonruimte Deze voorwaarden zijn een integraal onderdeel van de dienstverlening voor het inschrijven voor woonruimte uit het woonaanbod van Kabmans Vastgoed. 1. Inschrijving 1.1 Inschrijver (hierna te noemen: opdrachtgever) schrijft zich in bij Kabmans Vastgoed en wil in aanmerking komen voor woonruimte uit het beschikbare aanbod van Kabmans Vastgoed, die voldoet aan de woonwensen zoals aangegeven op het formulier “Inschrijving woonruimte” op de website van Kabmans Vastgoed. 1.2 Indien, nadat de opdrachtgever (door opzegging of anderszins) de inschrijving voor woonruimte heeft beëindigd, een huurovereenkomst met een verhuurder tot stand komt mede als gevolg van de door Kabmans Vastgoed verrichte bemiddeling of diensten, wordt deze overeenkomst, geacht tot stand te zijn gekomen via Kabmans Vastgoed en is de opdrachtgever de volledige vergoeding voor de werkzaamheden van Kabmans Vastgoed verschuldigd. 1.3 Verhuurder kan verzoeken om bewijs arbeidsovereenkomst, salaris/loonstroken, verhuurdersverklaring, ID check en kredietwaardigheid. In geval van het niet kunnen overleggen hiervan door inschrijver zal er geen restitutie van gelden plaatsvinden. 1.4 Een reservering wordt bij het inmiddels verhuurd zijn van het object/de woonruimte automatisch een zoekopdracht waar wij met 2 voorstellen komen via email. Restitutie van reserveringskosten is niet mogelijk. 2. Kosten 2.1 De kosten voor de inschrijving bedragen 35 euro incl. BTW. 2.2 Indien opdrachtgever, na mondeling of schriftelijk akkoord m.b.t. het huren van een object uit het woonaanbod van Kabmans, opdracht geeft voor het opmaken van een huurovereenkomst voor het betreffende object, en daarna het aangeboden object toch niet wil of kan gaan huren, worden alle directe en indirecte kosten voor het opmaken van deze huurovereenkomst ten bedrage van 250 euro in rekening gebracht, welk bedrag automatisch zal worden afgeschreven van de rekening van opdrachtgever. 2.3 Indien een (ver)huur door bemiddeling van Kabmans Vastgoed tot stand komt, zijn de reguliere te betalen bemiddelingskosten van toepassing; onder aftrek van de reeds betaalde kosten voor de inschrijving (zie 2.1). 2.4 Opdrachtgever verstrekt, middels het via internet versturen van het websiteformulier m.b.t. inschrijven woonruimte, een eenmalige machtiging aan Kabmans Vastgoed voor het afschrijven van € 25 van de rekening van opdrachtgever. 3. Termijn 3.1 Inschrijftermijn bij Kabmans Vastgoed bedraagt één jaar, vanaf betaling van het bedrag zoals vermeld onder 2.1. 3.2 Na inschrijving en betaling van het inschrijfgeld kan opdrachtgever zelf zijn interesse aangeven voor het huren van een bepaald object uit het woonaanbod van Kabmans. Deze interesse is vrijblijvend en niet bindend. 3.3 De eigenaar of verhuurder van een woonruimte heeft het laatste woord aangaande het daadwerkelijk verhuren van een bepaalde woonruimte aan opdrachtgever. 3.4 Mocht opdrachtgever via andere kanalen woonruimte vinden, dan wel besluiten tot het tussentijds eenzijdig beëindigen van de inschrijving, dan wordt geen restitutie verleend van het bedrag zoals genoemd onder 2.1. 4. Bezichtiging en bezoek 4.1 Indien er een afspraak door opdrachtgever met Kabmans is ingepland voor bezichtiging of bezoek van een object en deze afspraak wordt door opdrachtgever eenzijdig niet nagekomen, wordt er 95 euro in rekening gebracht welke bedrag automatisch zal worden geïncasseerd van de rekening van inschrijver. 4.2 Bij de bezichtiging dient opdrachtgever, indien hij de woonruimte wenst te huren, als aanbetaling 250 euro in contanten te overhandigen aan Kabmans waarmee de woonruimte voor opdrachtgever gereserveerd is, en de voorlopige huurovereenkomst opgemaakt kan worden.

 

Voorwaarden huurbemiddeling:

Algemene voorwaarden Kabmans Vastgoed m.b.t. “Opdracht tot verhuurbemiddeling” 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tot dienstverlening en/of verhuurbemiddeling, alsmede de daaruit voortvloeiende aanvullende overeenkomsten en afspraken tussen Kabmans Vastgoed en opdrachtgever. 2. Kabmans Vastgoed is een (verhuur)makelaar die bemiddelt in de verhuur van woonruimte tussen verhuurders en huurders. Opdrachtgever is iedere natuurlijke- of rechtspersoon, die Kabmans Vastgoed een opdracht heeft gegeven tot het bemiddelen bij de verhuur van woonruimte. 3. Onder een “opdracht tot verhuurbemiddeling” wordt verstaan een opdracht door verhuurder (hierna te noemen: opdrachtgever) tot het verlenen van diensten met betrekking tot de bemiddeling door Kabmans Vastgoed in het tot stand komen van een overeenkomst tussen opdrachtgever en een woningzoekende of derde (= huurder), waarbij aan de door woningzoekende/huurder en opdrachtgever gegeven specificaties wordt voldaan. Kabmans Vastgoed voert alle door haar aanvaarde bemiddelingsopdrachten naar beste weten en kunnen uit, met inachtneming van de belangen van de opdrachtgever. 4. De opdrachtgever garandeert, dat hij Kabmans Vastgoed naar beste weten, volledig en zonder voorbehoud, heeft ingelicht betreffende de aanwezigheid van alle lasten en beperkingen, huur- of andere overeenkomsten, die op het te verhuren object rusten. De opdrachtgever vrijwaart Kabmans Vastgoed voor aanspraken van derden dienaangaande. 5. De opdracht tot verhuurbemiddeling is een feit door het ondertekenen hiervan door Kabmans Vastgoed en opdrachtgever. De opdracht tot verhuurbemiddeling is geldig voor onbepaalde tijd met een opzegtermijn van twee maanden door zowel opdrachtgever als Kabmans Vastgoed. Deze opzegging kan geschieden per e-mail, waarbij de opzegging geldig is na bevestiging door opdrachtgever dan wel Kabmans Vastgoed. Indien het verhuurobject(en) nog niet verhuurd is geweest, geldt het gestelde onder artikel 10. 6. Iedere opdrachtgever is op verzoek van Kabmans Vastgoed verplicht aan Kabmans Vastgoed een bewijs te overleggen waaruit blijkt dat hij/zij eigenaar is van het te verhuren object. 7. Kabmans Vastgoed is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor welk ongemak of schade dan ook, welke uit verhuur kan ontstaan: de huurovereenkomst wordt gesloten tussen opdrachtgever en huurder. 8. Indien er geen financieel beheer is overeengekomen: de betaling door huurder van de eerste verhuurperiode en de waarborgsom dient aan Kabmans Vastgoed te geschieden, die dit bedrag na ontvangst overmaakt naar opdrachtgever. De volgende huurperioden zullen rechtstreeks door huurder aan opdrachtgever worden overgemaakt. Na afloop van de overeengekomen huurtermijn dient huurder zich te wenden tot opdrachtgever voor het retour krijgen van de betaalde waarborgsom. Indien er wel financieel beheer is overeengekomen: de betaling door huurder van de huurpenningen en de waarborgsom dient aan Kabmans Vastgoed te geschieden, die (na verrekening van het tarief voor financieel- of woningbeheer) het resterende bedrag overmaakt naar opdrachtgever. 9. Voor een succesvolle bemiddeling ontvangt Kabmans Vastgoed een courtage van verhuurder. Deze is gelijk aan eenmaal de maandelijkse huursom (“netto huur”), zoals vermeld op de huurovereenkomst, vermeerderd met BTW. 10. Als opdrachtgever na het verstrekken van een ondertekende opdracht tot bemiddeling aan Kabmans Vastgoed: • zelf de betreffende object(en) bemiddelt en/of verhuurt / laat verhuren, of • besluit de opdracht tot bemiddeling om welke reden dan ook te beeindigen alvorens het verhuurobject(en) daadwerkelijk verhuurd is geweest, zal Kabmans Vastgoed aan opdrachtgever een vergoeding van de tot dan toe gemaakte (on)kosten in rekening brengen (zoals voor bestede uren (tarief: 95 per uur excl. BTW) en gemaakte kosten) alsmede het gederfde bedrag voor bemiddeling en (indien van toepassing) financieel- en woningbeheer. De betaling hiervan dient binnen zeven dagen te geschieden. 11. Kabmans Vastgoed zal opdrachtgever steeds op de hoogte houden van de voortgang. De opdrachtgever blijft eindverantwoordelijk voor de daadwerkelijk verhuur, en beslist als enige en laatste over de keuze van de kandidaat-huurder en zal altijd toestemming moeten geven tot verhuur. 12. Opdrachtgever heeft het verhuurobject dusdanig verzekerd, zodat schade, die onder de verantwoordelijkheid van opdrachtgever is ontstaan, aan de huurder zijn gedekt. 13. Financieel beheer (te weten het innen van de maandhuur van de verhuurobject(en) van opdrachtgever) kan door Kabmans Vastgoed worden gedaan tegen afgesproken tarief. Woningbeheer (= financieel beheer plus oplossen van voorkomende problemen ter plekke) kan worden gedaan tegen een tarief van 125 excl. BTW per maand. 14. Bij financieel beheer van de woning(en) van opdrachtgever zal Kabmans Vastgoed voor elke 1 ste van de maand de ontvangen huur van die betreffende maand (onder inhouding van het onder artikel 13 genoemde tarief voor financieel beheer) overmaken aan opdrachtgever indien huurder ook daadwerkelijk de huur heeft voldaan aan Kabmans Vastgoed. 15. Kabmans Vastgoed is niet aansprakelijk naar opdrachtgever voor het risico van dubieuze debiteuren en niet-inbare huurbedragen van huurders. 16. Indien, nadat de opdrachtgever (door opzegging of anderszins) de opdracht tot verhuurbemiddeling heeft beëindigd, een huurovereenkomst met een zoeker van woonruimte tot stand komt als gevolg van de door Kabmans Vastgoed verrichte diensten, wordt deze overeenkomst, behoudens door de opdrachtgever te leveren tegenbewijs, geacht tot stand te zijn gekomen door bemiddeling van Kabmans Vastgoed en is de opdrachtgever de normale en volledige vergoeding voor de werkzaamheden verschuldigd. 17. Eventuele gerechtelijke kosten of buitengerechtelijke kosten zullen bij uitblijven van huurbetaling door huurder(s) voor rekening van opdrachtgever komen. Tot gerechtelijke stappen wordt uiteraard pas overgegaan na overleg met opdrachtgever. 18. Gemaakte promotie- of advertentiekosten worden in rekening gebracht bij opdrachtgever. Er wordt alleen tot promotie of adverteren overgegaan in overleg met, en na akkoord van opdrachtgever. 19. Het is de opdrachtgever niet toegestaan, zonder medeweten en instemming van Kabmans Vastgoed, overeenkomsten tot stand te brengen, onderhandelingen te voeren en/of activiteiten te ontplooien die Kabmans Vastgoed bij het vervullen van haar opdracht inzake de te verhuren object(en) kunnen belemmeren of haar activiteiten doorkruisen. De opdrachtgever onthoudt zich t.a.v. de door Kabmans Vastgoed te bemiddelen object(en) van het verstrekken van opdrachten aan anderen dan Kabmans Vastgoed, en verwijst eventuele potentiële huurders naar Kabmans Vastgoed. 20. Indien, nadat mondeling of schriftelijk is overeengekomen dat opdrachtgever een bepaald object definitief zal toewijzen aan een woningzoekende, om welke reden dan ook de totstandkoming van de huurovereenkomst vanwege opdrachtgever geen doorgang vindt, is opdrachtgever aan Kabmans Vastgoed verschuldigd courtage van één maand huur (“netto huur”) excl. BTW, te voldoen binnen zeven dagen. 21. Opdrachtgever vrijwaart Kabmans Vastgoed tegen alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van rechtsbijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met de werkzaamheden die door Kabmans Vastgoed voor opdrachtgever worden verricht, tenzij deze aanspraken het gevolg zijn van grove nalatigheid of opzet van Kabmans Vastgoed. 22. Kabmans Vastgoed is niet aansprakelijk voor de gevolgen van handelingen door opdrachtgever, en tevens niet voor de wijze waarop opdrachtgever, na ondertekening van het huurcontract, zijn verplichtingen als verhuurder nakomt. 23. Kabmans Vastgoed is niet aansprakelijk voor de gevolgen van handelingen door de huurder. Kabmans Vastgoed is niet aansprakelijk voor de wijze waarop een huurder, na ondertekening van het huurcontract, zijn verplichtingen als huurder nakomt. 24. Kabmans Vastgoed behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen in, of afwijkingen van de Algemene Voorwaarden van Kabmans Vastgoed, tussen partijen gesloten bemiddelingsovereenkomst( en) en/of aanvullende dan wel afwijkende bedingen zijn alleen van kracht, indien partijen deze schriftelijk hebben vastgelegd en ondertekend. 25. De nietigheid c.q. het onverbindend zijn van een bepaling van de bemiddelingsovereenkomst heeft niet tot gevolg dat de overeenkomst in haar geheel nietig c.q. onverbindend is. In plaats van de nietige of ongeldige bepaling zullen partijen een passende regeling overeenkomen, die de bedoeling van partijen en het door hen nagestreefde economische resultaat op juridisch effectieve wijze zo dicht mogelijk benadert. 26. Het niet nemen door een partij van enige actie in geval van wanprestatie ter zake van enige bepaling van deze overeenkomst door de andere partij of het toestaan of gedogen van een afwijking van enige bepaling van deze overeenkomst, kan niet worden beschouwd als afstand van recht. 27. Op de rechtsverhouding tussen Kabmans Vastgoed en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing en geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.

 

Voorwaarden zoekopdrachtreserveringsopdracht woonruimte:

Voorwaarden bij Zoekopdracht/Reserveringsopdracht woonruimte Deze voorwaarden zijn een integraal onderdeel van de dienstverlening van Kabmans Vastgoed voor het plaatsen van een zoekopdracht/reserveringsopdracht voor woonruimte. 1. Opdracht 1.1 Opdrachtgever geeft Kabmans Vastgoed opdracht tot het zoeken van minimaal twee woningen die voldoen aan de woonwensen zoals aangegeven op het zoekformulier. 1.2 Indien, nadat de opdrachtgever (door opzegging of anderszins) de inschrijving tot het zoeken van woonruimte heeft beëindigd, een huurovereenkomst met een verhuurder tot stand komt als gevolg van de door Kabmans Vastgoed verrichte zoekdiensten, wordt deze overeenkomst geacht tot stand te zijn gekomen via Kabmans Vastgoed en is de opdrachtgever de volledige vergoeding voor de werkzaamheden van Kabmans Vastgoed verschuldigd. 2. Kosten 2.1 De kosten voor deze zoekopdracht bedragen 275 euro incl. BTW., de kosten van een reserveringsopdracht zijn 250 euro incl. BTW. Na reservering van de woonruimte en betaling van de huur, zijn geen restitutie van gelden mogelijk. 2.2 Indien opdrachtgever wenst, dat een medewerker van Kabmans Vastgoed persoonlijk aanwezig is bij, dan wel de opdrachtgever vergezeld bij bezoeken/activiteiten rondom het vinden van een geschikte woonruimte (bijvoorbeeld de bezichtiging van mogelijke woonruimte), dan wordt hier een uurtarief voor in rekening gebracht van € 95 excl. BTW en een onkostenvergoeding van € 0,25 (excl. BTW) per gereden kilometer. 2.3 Indien een (ver)huur door zoekinspanningen van Kabmans Vastgoed tot stand komt, zijn de reguliere te betalen bemiddelingskosten van toepassing. 2.4 Opdrachtgever verstrekt, middels het via internet versturen van het websiteformulier m.b.t. de zoekopdracht, een eenmalige machtiging aan Kabmans Vastgoed voor het afschrijven van € 275 van de rekening van opdrachtgever. 3. Termijn 3.1 Kabmans Vastgoed verplicht zich tot het aanbieden van minimaal twee woonruimten die voldoen aan de woonwensen zoals aangegeven op het formulier Zoekopdracht (via website), binnen acht weken na betaling van het bedrag genoemd onder 2.1. 3.2 Mocht opdrachtgever via andere kanalen woonruimte vinden, dan wel besluiten tot het eenzijdig beëindigen van deze zoekopdracht, dan wordt er geen restitutie verleend van het bedrag zoals genoemd onder 2.1. 3.3 Wanneer Kabmans Vastgoed zich niet aan de verplichting houdt, zoals omschreven in artikel 3.1, dan heeft opdrachtgever recht op onmiddellijke restitutie.

 

Voorwaarden:

Algemene voorwaarden Kabmans Vastgoed met huurder Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn een integraal onderdeel van de dienstverlening van Kabmans Vastgoed voor het huren van woonruimte en vormen een onderdeel van de huurovereenkomst. 1.2 Huurder is iedere natuurlijke of rechtspersoon, die via Kabmans Vastgoed woonruimte huurt. 1.3 Huurder is verplicht desgevraagd geldige (kopieën van) identiteitspapieren aan Kabmans Vastgoed te overleggen. Tevens is een inkomensbewijs nodig of anderszins een bewijs, waaruit blijkt dat huurder over voldoende financiële middelen beschikt voor het voldoen van de maandhuur. 1.4 Huurder is verplicht Kabmans duidelijk mededeling te doen van huurachterstanden en/of andere schulden, die voor het vormen van een goed en zuiver oordeel over de kredietwaardigheid van huurder door Kabmans Vastgoed noodzakelijk zijn. 1.5 Uitzendbureaus welke buitenlandse arbeidsmigranten willen huisvesten, verplichten zich door inschrijving bij Kabmans Vastgoed, de woonruimte(n) in te richten volgens de Stichting Normering Flexwonen (SNF). Dit in verband met brandgevaar. 1.6 De werkzaamheden van Kabmans bestaan o.a. uit het adviseren en bemiddelen op het gebied van huren en verhuren, het opstellen van de huurovereenkomst, en het plannen en begeleiden van bezichtigingen. Het gehele proces wordt door Kabmans begeleid tot en met het tekenen van de huurovereenkomst. Kabmans Vastgoed werkt in opdracht van de huurder en dient nimmer twee partijen. 1.7 Met het inschrijven via de site www.veriza.nl geeft de huurder opdracht aan Kabmans Vastgoed om woonruimte te zoeken en aan huurder aan te bieden. Huurder is hiermee opdrachtgever van Kabmans Vastgoed. Betaling 2.1 Als er door de bemiddeling van Kabmans Vastgoed een huurovereenkomst tot stand komt met de huurder, is de huurder aan Kabmans uiterlijk vóór het tekenen van de huurovereenkomst de bemiddelingskosten verschuldigd te weten éénmalig de maandhuur, zijnde het maandelijks te betalen bedrag aan de verhuurder, excl. BTW. 2.2 Huurder kan de woning pas betrekken als hij het verschuldigde bedrag heeft voldaan. Als de maandhuur inclusief servicekosten vermeld staat, en/of gas-, water- en elektra-kosten zijn inbegrepen, geldt dit bedrag als te betalen maandhuur voor bemiddelingskosten. Na betaling ontvangt huurder de sleutel per overeengekomen datum. 2.3 Indien er een waarborgsom wordt gevraagd, is huurder verplicht ook deze vooraf te betalen aan Kabmans Vastgoed, tenzij anders overeengekomen. 2.4 Eventuele gerechtelijke- en incassokosten zullen bij uitblijven en achterstand van betaling volledig voor rekening huurder zijn. Hiernaast zal Kabmans een tarief van 125 euro per uur exclusief BTW in rekening brengen voor alle aan het innen van achterstallige huurbedragen bestede uren, waarvoor wekelijks een factuur aan huurder zal worden toegezonden. 2.5 Indien een huurder een bungalow of chalet, direct reserveert via de site:*www.veriza.nl. Waarvoor de huurder 250 euro moet voldoen, wordt na de (eventuele) annulering niet gerestitueerd aan de huurder. Bij direct reserveren via de site* worden geen bezichtigingen ingepland. Huurgelden worden niet gerestitueerd na betaling. 2.6 Indien de huurder in aanmerking komt voor woonruimte waarvoor een woonvergunning vereist is, dan komt het verkrijgen van deze vergunning voor rekening en risico van de huurder zelf. 2.7 Huurder verplicht zich om bij beëindiging van de huurovereenkomst dit schriftelijk aangetekend te melden bij de verhuurder en bij Kabmans Vastgoed, hierbij de opzegtermijn in acht nemend. Niet aangetekend verstuurde opzeggingen zijn niet geldig. 2.8 Huurder is verplicht de maandhuur telkens steeds vooraf, en wel voor de éérste van elke maand aan (vertegenwoordiger van) verhuurder over te maken. 2.9 Indien de borg bij de verhuurder ligt en de verhuurder de eindcontrole uitvoert, restitueert de verhuurder de borg aan de huurder. 2.10 Wanneer de huurder is ingeschreven als woningzoekende bij Kabmans Vastgoed en reserveringskosten en-/of huur heeft voldaan, zal deze nooit worden gerestitueerd, ook als er nog geen huurovereenkomst is ondertekend. 2.11 Huurder is te allen tijde bij aanvang van de overeenkomst minimaal één maandhuur verschuldigd, daarna wordt de volgens huurovereenkomst vastgelegde opzegtermijn in acht genomen. 2.12 Aan huurder wordt 250 euro in rekening gebracht door Kabmans Vastgoed voor het opstellen van een huurdocument. Deze kosten worden niet gerestitueerd aan de huurder bij een annulering. Aansprakelijkheid 3.1 Kabmans Vastgoed is niet aansprakelijk voor de manier waarop een verhuurder, na ondertekening van de huurovereenkomst zijn verplichtingen als verhuurder nakomt. Huurder dient zich hiervoor rechtstreeks tot verhuurder wenden. 3.2 Huurder dient op verzoek een kopie van zijn/haar WA-verzekering te kunnen overleggen. 3.3 Huurder is verplicht als een goed huisvader voor het gehuurde te zorgen (art.1728, 1 B.W.).